میزبانی ربات تلگرام

TLH-50

4,500 تومان
ماهانه


50 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

TLH-100

5,000 تومان
ماهانه


100 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

TLH-250

6,500 تومان
ماهانه


250 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

TLH-500

7,500 تومان
ماهانه


500 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

TLH-1000

9,000 تومان
ماهانه


1000 مگابایت (1 گیگابایت) فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات