میزبانی وب ویندوز (کم حجم)

WHS-500

5,000 تومان
ماهانه

۵۰۰ مگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

WHS-1000

7,000 تومان
ماهانه

۵۰۰ مگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

WHS-2000

9,000 تومان
ماهانه

۵۰۰ مگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

WHS-4000

12,000 تومان
ماهانه

4 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

WHS-5000

15,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود