میزبانی وب ویندوز (پرحجم)

WHS-7000

14,000 تومان
ماهانه

7 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-10000

17,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-12000

19,000 تومان
ماهانه

12 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-15000

22,000 تومان
ماهانه

15 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-20000

25,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس