میزبانی وب ویندوز (نامحدود)

WHS-UA

19,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

4 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

WHS-UB

22,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

6 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

WHS-UC

25,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

8 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

WHS-UD

28,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

10 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

WHS-UE

34,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

همراه با هر پلن میباشد

   1 عدد ادون دومین اضافی = 1000 تومان
   DNS اختصاصی رایگان
   SSL دائمی و رایگان
   انتقال رایگان وبسایت
   بکاپ گیری رایگان خودکار و دستی