میزبانی وب ویندوز (نامحدود)

WHS-UA

19,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

4 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-UB

22,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

6 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-UC

25,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

8 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-UD

28,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

10 عدد ادون دومین

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

WHS-UE

34,000 تومان
ماهانه

فضای هاست نامحدود

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل ویندوز سرور

آکانت دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

خارج از دسترس

همراه با هر پلن میباشد

   1 عدد ادون دومین اضافی = 1000 تومان
   DNS اختصاصی رایگان
   SSL دائمی و رایگان
   انتقال رایگان وبسایت
   بکاپ گیری رایگان خودکار و دستی