میزبانی ربات اینستاگرام

ILH-100

15,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

ILH-250

25,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

ILH-500

35,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

ILH-1000

45,000 تومان
ماهانه

1000 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات

ILH-2000

55,000 تومان
ماهانه

2000 مگابایت فضای هاست

پهنای باند نامحدود

اس اس ال رایگان و دائمی

دیتابیس نامحدود

ادون دومین نامحدود

نامحدود - بقیه امکانات