هاست دانلود اختصاصی

DDL-70

+   3,000
هزینه تنظیم
73,000 تومان
ماهانه

70 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترول پنل دایرکت ادمین

ادون دومین نامحدود

دیتابیس نامحدود

سایر امکانات - نامحدود

DDL-80

+   3,000
هزینه تنظیم
82,000 تومان
ماهانه

70 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترول پنل دایرکت ادمین

ادون دومین نامحدود

دیتابیس نامحدود

سایر امکانات - نامحدود

DDL-90

+   3,000
هزینه تنظیم
91,000 تومان
ماهانه

90 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترول پنل دایرکت ادمین

ادون دومین نامحدود

دیتابیس نامحدود

سایر امکانات - نامحدود

DDL-100

+   3,000
هزینه تنظیم
100,000 تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترول پنل دایرکت ادمین

ادون دومین نامحدود

دیتابیس نامحدود

سایر امکانات - نامحدود